Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 13 artiklan mukainen seloste

Päivitetty 20.02.2023

1. Rekisteri

Safetycon.fi-verkkopalvelun yhteydenottolomake

2. Rekisterinpitäjä

Safetycon Oy, Patteristonkatu 2, 50100 Mikkeli, 0445836272

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Teemu Matilainen, Safetycon Oy 0445836272, teemu.matilainen@safetycon.fi

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Teemu Matilainen, Safetycon Oy 0445836272, teemu.matilainen@safetycon.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Yhteydenottolomakkeiden tarkoitus on tarjota mahdollisuus ottaa yhteyttä ja Safetycon Oy yritykseen ilmaista palvelukonsultaatiota varten. Lomakkeella kysytään lähettäjän yhteystiedot yhteydenottopyyntöä varten. Kysyttäviä tietoja ovat nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Henkilötietojen käsittelyn perusteina ovat mahdollisuus vastata asiakkaan palveluntarpeeseen, jolla hän on yritystä lähestynyt. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla kohta e

6. Rekisterin tietosisältö 

Lomakkeelta tallennetaan ne yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero), jotka yhteydenottopyynnön lähettäjä on ilmoittanut sekä vapaavalintainen viesti.

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot saadaan pääsääntöisesti yhteydenottopyynnön lähettäjiltä itseltään. Tietoja tallennetaan vain Safetycon Oy:n safetycon.fi-verkkopalvelun yhteydenottolomakkeiden lähettämisen yhteydessä. 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti organisaation ulkopuolelle. Yksittäinen viesti luovutetaan vain niille yrityksen työntekijöille, joiden asiantuntemusta palautteeseen vastaamiseen tarvitaan tai joille palaute on osoitettu. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta.

9. Tietojen siirto EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle.

10. Tietojen säilytysaika

Palautelomakkeilla tehdyissä yhteydenotoissa ilmoitettujen henkilötietojen säilytysaika on 5 vuotta.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

  • Manuaalinen aineisto: Sähköisessä muodossa oleva palaute tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen. Manuaalista aineistoa käsitellään lukituissa tiloissa, joihin on rajattu pääsy.
  • Sähköinen aineisto: Saapuneiden yhteydenottopyyntöjen luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu vain safetycon.fi- verkkopalvelusta vastaaville työntekijöille. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään ainoastaan safetycon.fi- verkkopalvelusta vastaaville työntekijöille.

12. Rekisterin oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiinsa. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumus sekä pyytää kyseisten tietojen poistamista. Henkilön, joka haluaa tarkastaa, korjata tai poistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä on toimittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti.